Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

TelWin SCADA TEL-STER | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe

8 czerwca 2015r. została opublikowana najnowsza wersja systemu TelWin SCADA 6.02.0. Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w funkcjonowaniu systemu oraz pobrania najnowszej wersji w sekcji Produkty -> TelWin SCADA.  

Lista zmian wprowadzonych w najnowszej wersji:

 

System TelWin SCADA

 • Szczegółowe informacje o licencji.

Wciśnięcie przycisku Szczegóły, w oknie wywołanym z poziomu menu Pomoc->Licencja, spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji o licencji.

TelWin SCADA 6.02.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Bezwarunkowe zamykanie modułów w sesji usług.

Moduł, który zostanie uruchomiony w sesji usług i nastąpi próba jego zamknięcia, zignoruje wymagany poziom uprawnień użytkownika, podany w parametrze wywołania /X.

 • Automatyczne uruchamianie modułów w sesji usług jako niezarejestrowanych.

Moduł, który zostanie uruchomiony w sesji usług, przejdzie domyślnie do trybu niezarejestrowanego – brak zalogowanego użytkownika (automatyczne dodanie parametru wywołania /NOLOGIN).

 • Automatyczne uruchamianie modułów w sesji usług lub terminalowej, w stylu klasycznym.

Moduł, który zostanie uruchomiony w sesji usług lub sesji terminalowej (zdalny pulpit), przyjmie automatycznie klasyczny wygląd aplikacji (Windows 2000). System TelWin SCADA wymusza takie rozwiązanie, gdyż systemy operacyjne, głównie z rodziny Windows Server, błędnie zarządzają wyświetlaniem okien w wyżej wymienionych sesjach, jeśli obowiązuje w modułach inny rodzaj wyglądu aplikacji. Wybór stylu, innego niż klasyczny, zostanie zapamiętany i zastosowany wyłącznie w interaktywnej sesji użytkownika.

 • Archiwizacja milisekundowa.

Mechanizm archiwizacji danych został rozszerzony o możliwość rejestrowania zmian wartości zmiennej z rozdzielczością milisekundową.

 • Parametryzowanie wyglądu aplikacji.

W wersji 6 systemu wprowadzono szereg udogodnień i zmian, między innymi rozszerzono listę dostępnych stylów aplikacji. Nowe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) pozwala na implementowanie w systemie TelWin SCADA nowych funkcji. Zmiana kompilatora spowodowała również problem, iż identyfikatory stylów z wersji 5 systemu, nie mają tych samych wartości w wersji 6. Uniemożliwia to prawidłowe korzystanie z tych samych ustawień konfiguracyjnych w modułach, uruchamianych raz w jednej, a raz w drugiej wersji systemu. W celu wyeliminowania konfliktu z ustawieniem stylu aplikacji, wprowadzono niezależny parametr, umożliwiający zdefiniowanie wyglądu okien dla modułów systemu w wersji 6 (w wersji 5 obowiązuje poprzedni parametr). Ustawienie można wprowadzić w pliku konfiguracyjnym TelWin.ini jako wartość inicjującą styl i wygląd okien dla każdego modułu (obsługującego wygląd aplikacji) oraz w pliku konfiguracyjnym TelView.ini w celu wymuszania/zresetowania ustawienia, które zostało wcześniej zapisane w rejestrze Windows (np. po zmianie stylu przez użytkownika).

System w wersji 6 korzysta z wpisu:
Wyglad aplikacji TelWin 6=

System w wersji 5 korzysta z wpisu:
Wyglad aplikacji=

Zasada odczytu/zapisu tego ustawienia w pliku konfiguracyjnym TelView.ini jest identyczna jak w przypadku innych parametrów użytkownika.

Klient wizualizacji TelView

 • Definiowanie maksymalnej liczby stanów w historii.

W pliku konfiguracyjnym modułu, za pomocą parametru:

Maksymalna liczba stanow w historii=

określić można maksymalną liczbę dostępnych stanów w historii zmian. Wartość 0 blokuje mechanizm tworzenia historii.

 • Zamiana nazw zmiennych na podstawie pliku.

Rozszerzono zakres działania mechanizmu. W obecnej wersji modułu przeglądane są wszystkie rodzaje komponentów. W poprzednich wersjach zamiany wykonywane były wyłącznie w schematach.

 • Definiowanie nazwy w elemencie schematu.

W oknie dialogowym z właściwościami elementu, po wyświetleniu zakładki Ogólne, wprowadzić można nazwę elementu. Pozwala ona na identyfikację elementu podczas korzystania z mechanizmu wyszukiwania.

TelWin SCADA 6.02.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Nowy mechanizm kotwiczenia elementów na schemacie.

Zakotwiczenie elementu do jednej z krawędzi spowoduje (w trybie podglądu danych) utrzymywanie elementu przez aplikację w stałej odległości od wybranej krawędzi niezależnie od aktualnego rozmiaru okna schematu. W przypadku zakotwiczenia elementu do dwóch przeciwległych krawędzi, element zostanie rozciągnięty tak aby zachować zapisane odległości.

Jeśli element jest zakotwiczony tylko w jednej płaszczyźnie (np. w pionie) to w drugiej płaszczyźnie (poziomie) zmiana rozmiaru okna schematu zmieni położenie tak, aby zachować proporcje środka danego elementu do obu przeciwległych krawędzi (lewej i prawej).

Kotwiczenie powoduje, że dany element nie będzie podlegał skali schematu (jest on na stałe przyczepiony do okna). Rozwiązanie to wspomaga budowę menu i nawigacji schematu.

Uwaga! Wycofanie poprzedniego mechanizmu spowodowało, iż dotychczasowe ustawienia kotwiczenia w elementach schematu zostały zresetowane.

 • Półautomatyczne ustalanie stanu przycisku na schemacie.

Nowa opcja Ustalenie stanu przycisku wyłącznie po uruchomieniu schematu, dostępna we właściwościach elementu Przycisk, na zakładce Zdalne sterowanie, zezwala na ustalenie stanu przycisku według zdefiniowanego warunku, wyłącznie po pierwszym wywołaniu schematu i nawiązaniu połączenia ze źródłem. Po wyznaczeniu właściwego stanu, przycisk przechodzi w tryb ręcznego modyfikowania.

TelWin SCADA 6.02.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Przekazywanie daty schematu w zależności od trybu przeglądania danych.

W oknie dialogowym z właściwościami elementu Wykres f(t), na zakładce Ustawienia początkowe, wprowadzono nową grupę parametrów Uwzględnij datę schematu w trybie przeglądania. Poszczególne opcje zezwalają na przekazywanie aktualnej daty schematu do wywoływanego okna wykresu, w zależności od aktualnego trybu przeglądania danych. Wiąże się to z automatycznym pobraniem danych w wywołanym oknie wykresu od bieżącej daty schematu (w przypadku aktywnej opcji) lub od bieżącej daty komputera (dla opcji odznaczonej).

TelWin SCADA 6.02.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Wybór zakresu pobierania danych w oknie wykresu f(t).

Wykorzystując nową kontrolkę do wyboru daty końcowej, istnieje możliwość zdefiniowania dowolnego przedziału przeglądania danych na wykresie.

TelWin SCADA 6.02.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Zmiana sposobu rysowania wykresu słupkowego z efektem 3D.

Wykresy słupkowe z efektem głębi rysowane będą w taki sposób, by ściana frontowa słupka reprezentowała wartość. W poprzednich wersjach modułu cały słupek, włącznie z efektem 3D, wyznaczał poziom wartości.

 • Otwieranie schematu/raportu użytkownika w trybie edycji.

Menu główne zostało wzbogacone o kolejne pozycje, pozwalające na otwieranie w trybie edycji, zapisanego wcześniej schematu (*.shu) lub raportu (*.rpu) użytkownika.

 • Wypełnienie wykresu f(t).

W oknie z właściwościami elementu Wykres f(t) dodano nowy parametr Wypełnienie wykresu (wyłącznie dla rodzaju liniowego i schodkowego). Zaznaczenie opcji spowoduje narysowanie obszaru pomiędzy linią wykresu i linią wyznaczającą wartość 0 na skali przyporządkowanej do wykresu.

TelWin SCADA 6.02.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Sterowania wielobitowe.

W oknie z właściwościami funkcji przycisku Sterowanie istnieje możliwość jej sparametryzowania w taki sposób, by następowała modyfikacja dwóch lub większej liczby bitów, z zachowaniem stanu pozostałych.

 • Nowy element wykres f(x).

Element umożliwia rysowanie 3 typów wykresów: punkt, serie danych, funkcja. Możliwości nowego elementu zostały szerzej opisane w pliku pomocy.

TelWin SCADA 6.02.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Rozszerzenie dostępności parametrów Mnożnik i Przesunięcie

Parametry Mnożnik i Przesunięcie, które dotychczas dostępne były wyłącznie w Pomiarze i Wykresie f(t), można również zdefiniować we właściwościach pozostałych elementów schematu.

 • Aktywowanie okna listy alarmów.

W oknie parametryzowania alarmu dodano nową grupę opcji, pozwalających na włączenie aktywacji okna listy alarmów, po zmianie stanu alarmu/zdarzenia (początek, potwierdzenie lub koniec).

TelWin SCADA 6.02.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Potwierdzanie alarmów z poziomu menu kontekstowego listy alarmów.

  TelWin SCADA 6.02.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Panel powiadomień alarmów/zdarzeń.

Wprowadzono nowy mechanizm wyświetlania informacji o zmianach stanu alarmów/zdarzeń, zdefiniowanych na listach alarmów, w formie jednego panelu powiadomień na pulpicie. W poprzednich wersjach modułu wyświetlane były pojedyncze okna pulpitu przy każdej zmianie stanu alarmu/zdarzenia.

TelWin SCADA 6.02.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Przerwanie pobierania historii zdarzeń na liście alarmów.

W trybie przeglądania historii zdarzeń istnieje możliwość przerwania procesu pobierania danych za pomocą klawisza Escape.

 • Funkcja danych archiwalnych w raporcie.

Komponent typu raport pozwala obecnie na wybranie funkcji danych archiwalnych (wcześniejsze wersje modułu wyliczały wyłącznie średnią). Wygenerowanie raportu na podstawie pobranych danych archiwalnych spowoduje ich dyskretyzację według zdefiniowanego okresu archiwizacji, a na wartościach, znajdujących się w pojedynczym okresie, zostanie zastosowana wybrana funkcja.

 • Automatyczne wyświetlanie panelu komponentów i/lub panelu konfiguracyjnego komponentów.

W pliku konfiguracyjnym wprowadzono dwa nowe parametry:

Automatyczne wyswietlanie panelu komponentow=1

Automatyczne wyswietlanie panelu konfiguracyjnego komponentow=0

pozwalające na zdefiniowanie w sekcji użytkownika, czy w jego układzie startowym okien mają być widoczne panele komponentów.

UWAGA! Panel konfiguracyjny komponentów nie zostanie wyświetlony, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do konfigurowania aplikacji. Odpowiedni parametr zostanie w tym przypadku skorygowany i przyjmie wartość 0.

 • Tryb wyświetlania okna TelNOTE.

W pliku TelNote.ini, za pomocą parametru Okno TelNote, istnieje możliwość zdefiniowania sposobu wyświetlania serwisu TelNote Online. Poszczególne wartości spowodują wywołanie serwisu:

0 – w oknie domyślnej przeglądarki internetowej (poza modułem)
1 – w wewnętrznym oknie modułu
2 – w zewnętrznym oknie modułu

 • Parametry okien powiadomień z systemu TelNOTE.

W pliku konfiguracyjnym TelNote.ini znajduje się grupa parametrów pozwalająca na zdefiniowanie zachowania okna powiadomienia

[Okno pulpitu]

Maksymalna liczba powiadomien=4

Tresc w powiadomieniu=1

(wprowadzenie wartości 0 w powyższym parametrze spowoduje wyświetlanie identyfikatora notatki zamiast treści)

Rodzaj animacji=3

(dopuszczalne wartości w powyższym parametrze zawierają się w zakresie od 0 do 3; wartość 0 oznacza brak animacji)

Predkosc animacji=30

(powyższy parametr definiuje liczbę milisekund przeznaczonych na efekt animacyjny)

Poziom przezroczystosci=200

(dopuszczalne wartości w powyższym parametrze zawierają się w zakresie od 0 do 255; wartość 0 oznacza całkowitą przezroczystość, a wartość 255 całkowitą widoczność)

Automatyczne zamkniecie=5

(powyższy parametr określa liczbę sekund, po których nastąpi automatyczne zamknięcie okna powiadomienia)

 • Dynamiczne menu kontekstowe SIMONE - VOSIM z listą scenariuszy.

Definiując w odrębnym pliku konfiguracyjnym TelSim.ini, parametry według poniższego wzorca:

[Konfiguracja]

Nazwa okna TelSim=

[Schemat:XXXXXXXX]

Nazwa sieci YY=

Nazwa scenariusza YY=

Adres serwisu YY=

Sciezka sieci YY=

Sciezka bibliotek YY=

Zmienna odswiezenia YY=

istnieje możliwość powiązania schematu XXXXXXXX (prezentującego dane w trybie SIMONE - VOSIM) z listą scenariuszy, które zostaną wyświetlone w menu kontekstowym każdego aktywnego elementu. Użytkownik po wybraniu z menu odpowiedniej pozycji YY, spowoduje wywołanie serwisu WWW w wewnętrznym oknie modułu.

Moduł skryptów ProcWin

 • Ignorowanie wartości nieznanej.

W standardowym trybie pracy uruchomionego skryptu, nastąpi jego wstrzymanie w linii, odwołującej się do zmiennej w serwerze, która ma status Wartość nieznana. Aby w danym bloku lub całym skrypcie zmienić domyślne zachowanie, należy włączyć ignorowanie wartości nieznanych. W tym celu należy wpisać na początku wybranego bloku słowo kluczowe IGNORE_UNKNOWN_ON, a na jego końcu IGNORE_UNKNOWN_OFF.

 • Funkcje trygonometryczne.

Nowe słowa kluczowe pozwalają na wykonanie w skrypcie funkcji matematycznych: tangens, cotangens, arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens oraz arcus cotangens.

 • Rozszerzenie funkcjonalności polecenia EXEC.

Polecenie EXEC zostało rozszerzone o opcjonalny parametr -WD (katalog roboczy), który musi być umieszczony bezpośrednio za parametrem zawierającym ścieżkę programu, np.:

EXEC„C:\Program Files\Tel-ster\TelWin\Exe\TelView.exe”-WD "C:\ProgramData\Tel-ster\TelWin\App\"

 • Odświeżanie listy zmiennychw trybie zdalnej konsoli.

W trybie zdalnej konsoli, okno zawierające listę zmiennych nie będzie automatycznie odświeżane. Wiąże się to z optymalizacją przesyłania danych pomiędzy głównym modułem, a uruchomionym w trybie zdalnej konsoli. Użytkownik ma możliwość odświeżenia wyświetlanych wartości na żądanie, za pomocą klawisza funkcyjnego F5.

Serwer systemu TelSrv

 • Definiowanie katalogów pochodnych.

W oknie dialogowym, umożliwiającym parametryzowanie katalogu pochodnego, dodano przycisk pozwalający na wywołania listy obiektów dla źródła lub listy profili, w zależności od wybranej pozycji spośród dostępnych reguł zastępowania.

 • Eksport zmiennych ze ścieżką, do pliku txt.
 • Wartości bieżące w oknie podglądu zmiennych.
 • Filtrowanie drzewa zmiennych.

Wprowadzenie kolejnego znaku, w polu filtrowania znajdującym się bezpośrednio nad drzewem zmiennych, spowoduje zawężenie listy wyświetlanych katalogów.

TelWin SCADA 6.02.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Maksymalna długość zmiennej.

[Konfiguracja]

MDZ=60

Wartość powyżej 32 może powodować problemy z wyświetlaniem nazw zmiennych.

 • Rozszerzenie funkcjonalności wzoru.

W = NumToTime(Z,C)

 • Nowe wzory obliczeniowe.

W = WeightedAverage (M,S1,Z1,S2,Z2,...,Sn,Zn)

W = MIN(N1*Z1,N2*Z2...)

W = MIN_P(N1*Z1,N2*Z2...)

Serwer alarmów AlSrv

 • Definiowanie wartości warunku.

W oknie dialogowym, umożliwiającym parametryzowanie zmiennej alarmowej, pole edycyjne Wartość warunku można zdefiniować jako:

1.wartość liczbową poprzedzoną znakiem równości, np.: =123

2.wartość tekstową, ujętą w cudzysłów i poprzedzoną znakiem równości, np.: =„tekst”

3.nazwę zmiennej

 • Rozszerzenie funkcjonalności mechanizmu wyszukiwania.

Nowa opcja pozwala na wyświetlenie wyniku wyszukiwania w osobnym oknie.

 • Maksymalna długość zmiennej.

[Konfiguracja]

MDZ=60

Wartość powyżej 32 może powodować problemy z wyświetlaniem nazw zmiennych.

Serwer ZSapSrv

 • Udostępnianie wartości zmiennoprzecinkowych bez zaokrąglania do wartości całkowitych.

Sterowniki systemu

 • Wyłączenie mechanizmu przeterminowania wartości pomiarowej.

Wybrane sterowniki systemu posiadają opcję (ang. „forgot time”), pozwalającą na zdecydowanie o przeterminowaniu poprawności ostatnio pobranej wartości z urządzenia. Mechanizmu ten można wyłączyć poprzez dodanie w pliku konfiguracyjnym, w sekcji [Konfiguracja] wpisu FT=0.

Sterownik InventiaDrv

 • Definicja dla modułu MT331.
 • Odczyt wartości typu float4.

Sterownik GmDrv

 • Monitorowanie aktywności łącza danych.

Moduł BackMgr

 • Tryb zdalnej konsoli.

W celu uruchomienia modułu w trybie zdalnej konsoli, program należy uruchomić z parametrem /RC.

 • Ignorowane rozszerzenie plików.

Domyślna lista ignorowanych rozszerzeń plików znajduje się na dialogu konfiguracyjnym modułu, po wyświetleniu zakładki Ustawienia kopiowania. W polu edycyjnym Ignorowane rozszerzenia plików należy wprowadzić kolejne rozszerzenia plików (małymi literami, bez kropek, rozdzielonych średnikami).

TelWin SCADA 6.02.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

Moduł Starter

 • Wyświetlanie listy użytkowników.

Lista użytkowników zostanie wyświetlona w module StarterCfg, po przejściu na zakładkę umożliwiającą zdefiniowanie listy programów do uruchomienia.

 • Uruchamianie modułów w trybie zdalnej konsoli, poza Starterem.

Moduł Starter, w trybie uruchomieniowym, wyświetla listę nadzorowanych programów. Przyciśnięcie prawego przycisku myszy nad pozycją listy, spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego, w którym jedna z pozycji pozwoli na uruchomienie modułu w trybie zdalnej konsoli, poza Starterem.

TelWin SCADA 6.02.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

TelWin WebInterface

 • Dostosowanie podsystemu do zmian wprowadzonych w kliencie wizualizacji TelView oraz w przeglądarkach WWW.
 • Przekazywanie ustawień podsystemu do modułu zarządzającego sesjami WebMgr.

Podsystem WebInterface pozwala na parametryzowanie ustawień dotyczących rejestrowania zdarzeń.

W parametrze Rodzaj logu, domyślna wartość 1 powoduje, iż podsystem generuje wspólny plik rejestracji dla wszystkich sesji klienckich. Modyfikacja wartości ustawienia na 2, zmienia sposób tworzenia plików rejestracji, indywidualny dla każdej sesji. Moduł WebMgr, otrzymując wartość tego ustawienia, decyduje, czy moduły WebEngine będą generowały wspólny plik rejestracji, czy każdy z osobna będzie zapisywał informacje do indywidualnego pliku.

Parametr Usuwanie przeterminowanych plikow logu pozwala podsystemowi na przechowywanie wygenerowanych plików rejestracji wyłącznie przez zdefiniowaną liczbę dni. Po upływie tego okresu, następuje ich usunięcie. Podobnie zachowa się moduł WebMgr, który będzie usuwał pliki rejestracji, wygenerowane przez moduły WebEngine.

UWAGA!!!

Zainstalowanie najnowszej wersji systemu TelWin SCADA® 6.02.0 wymaga przeinstalowania podsystemu TelWin WebInterface.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przyporządkowaną do podsystemu pulę aplikacji w IIS, która musi wskazywać na architekturę .NET Framework v4.0 lub nowszą.