Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 7.06.04

 • 37356 OpcUaDrv - Poprawiono interpretowanie statusu Uncertain_LastUsableValue.
 • 37460 ProcWin - Poprawiono pobieranie wartości zmiennych przy użyciu INCLUDE_VAR.
 • 36329 PTM - Poprawiono wysyłanie wiadomości SMS.
 • 36684 Starter - Poprawiono odczytywanie parametrów z pliku konfiguracyjnego.
 • 37467 TelView - Poprawiono brak wczytywania wartości -1 dla parametru "Automatyczne zamkniecie okna komunikatu".
 • 37632 TelView - Poprawiono mechanizm włączania/wyłączania aktywnej warstwy schematu po użyciu kopiowania ze scalaniem warstw.
 • 37633 TelView - Poprawiono możliwe wycieki pamięci po użyciu mechanizmu wklejenia skopiowanych do schowka warstw schematu.
 • 37584 TelView - Poprawiono problem przy kopiowaniu elementów schematu do elementu biblioteki z wykorzystaniem scalania warstw.
 • 37566 TelView - Poprawiono problem przy próbie wywołania dialogu wyszukiwania globalnego na schematach.
 • 37665 TelView - Poprawiono rozmiaru tekstu Częstość [0.1s] na dialogu konfiguracji elementu biblioteki.
 • 36916 TelView - Poprawiono sposób rysowania słupków na wykresie f(t).
 • 37165 TelView - Umożliwiono rozróżnienie wartości stałej i zmiennej w funkcji sterowania analogowego.
 • 37532 TelView - Zabezpieczenia przed występowaniem błędów aplikacji powstających w trakcie edytowania elementu biblioteki (dotyczy warstw schematu oraz siatek eksportu i wydruku; poprawny wydruk).
 • 37462 TelView Poprawiono obsługę list z definicjami źródeł danych i skal w elemencie wykres.
 • 37557 TelWinWs - Poprawiono problem przesyłania wartości typu float.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.06.03

 • 37401 AlSrv - Poprawiono mechanizm automatycznego przetwarzania monitorowanych alarmów podczas zamykania lub reinicjacji.
 • 36704 BackMgr - Dodano funkcjonalność zipowania danych archiwalnych tożsamy do mechanizmu z TelSrv.
 • 37291 GM2Drv - Poprawiono problem z odczytem spontanicznego pakietu z danymi bieżącymi.
 • 36894 OpcUaDrv - Dodono obsługę różnych polityk bezpieczeństwa.
 • 36880 OpcUaDrv - Poprawki dotyczące optymalizacji sterownika OPCUA.
 • 37387 PTM - Poprawiono filtrowanie połączeń, dla wszystkich przejść z jednego warunku filtrowania na drugi.
 • 36982 PTM - Poprawiono funkcjonalność wyszukiwania połączeń w oknie zarządzania.
 • 37309 Starter - Poprawiono błędne nazwy logów diagnostycznych.
 • 36924 TelSrv - Poprawiono mechanizm tworzenia bazy zdalnej.
 • 37405 TelView - Poprawienie błędu odczytu schematu zapisanego w starszej wersji.
 • 37444 TelView - Poprawienie wyświetlanych zakładek na wstążce w trybie edycji komponentu raportu.
 • 37334 TelView - Poprawiono funkcjonalność wstawiania plików do schematu.
 • 37342 TelView - Poprawiono wyróżnianie przycisku poprzez miganie, dla typu predefiniowanego.
 • 37377 TelView - Poprawiono wyświetlanie nadmiarowych parametrów na dialogu konfiguracyjnym wykresu.
 • 37250 TelView - Poprawiono wyświetlanie skali schematu.
 • 37150 TelView - Poprawiono zachowywanie ustawień startowych po edycji parametrów w elemencie Wykres.
 • 37375 TelView - Przywrócono możliwość edycji elementów biblioteki.
 • 37015 TelWinWeb - Poprawiono ładowanie pliku aktywnych regionów po zmianie schematu w przeglądarce WWW.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.06.02

 • 37200 TelTase2 - Poprawiono interpretowanie statusów dla wartości zmiennych.
 • 37192 TelTase2 - Rozszerzono mechanizm subskrypcji o możliwość przesłania zmiennych specjalnych
  (TransferSetName, TransferSetTimeStamp, DSConditionsDetected, EventCodeDetected).
 • 37219 TelTase2 - Umożliwiono dodanie zmiennych specjalnych do zbioru danych
  (Transfer_Set_Name, Transfer_Set_Time_Stamp, DSConditions_Detected, Event_Code_Detected).
 • 37242 TelTase2 - Zabezpieczono przed możliwym brakiem wartości bieżących zmiennych w przypadku ponownego nawiązania połączenia przez partnera.
 • 37199 TelTase2 - Zabezpieczono przed możliwym wartości bieżących przez partnera przed odebraniem wartości ze źródeł danych.
 • 37137 TelView - Odblokowano używanie klawisza Enter w oknie przeglądarki WWW.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.06.01

 • 37017 AlSrv - Poprawiono aktualizację wartości zmiennych predefiniowanych profili powiadomień u połączonych klientów.
 • 36926 AlSrv - Wprowadzono zabezpieczenie przed wystąpieniem błędu aplikacji przy próbie wywołania (w trybie zdalnej konsoli)
  okna dialogowego prezentującego wartość źródłową zmiennej.
 • 37037 OpcUaSrv - Poprawiono problem zamykania aplikacji po przeładowaniach bazy w TelSrv lub rozłączeniach.
 • 36972 PTM - Zabezpieczono przed błędem aplikacji w trakcie wykonywania operacji edycyjnych na liście kierunków (okno konfiguracyjne).
 • 37213 TelSrv - Poprawiono definiowanie i modyfikowanie zagnieżdżonych wzorów dla zmiennej typu Obliczenie.
 • 37027 TelSrv - Zabezpieczono przed błędem aplikacji wynikającym z przeładowania bazy zmiennych lub wyłączenia serwera.
 • 37077 TelTase2 - Poprawiono błędne przekazywanej nazwy zmiennej do dialogu wartości zmiennej.
 • 37191 TelTase2 - Poprawiono działanie trybu subskrypcji w przypadku jednoczesnego użycia warunku cyklicznego i na zmianę wartości.
 • 37182 TelTase2 - Poprawiono logowanie błędów podczas pobierania listy dostępnych zmiennych.
 • 37211 TelTase2 - Poprawiono odczyt inicjujący wartości zmiennych w zbiorze danych.
 • 37240 TelTase2 - Poprawiono odczyt zmiennych typu State.
 • 37140 TelTase2 - Poprawiono problem opóźnionej inicjalizacji zmiennych lokalnych.
 • 37022 TelTase2 - Poprawiono problem z reinicjacją bazy z poziomu konsoli RC.
 • 37224 TelTase2 - Poprawiono wypełnianie pól identity.
 • 37167 TelTase2 - Usunięto pytania o parametr BilateralTableID dla domeny globalnej.
 • 36870 TelView - Poprawiono działanie funkcji przycisku wyszukiwania na schemacie przy włączonym skalowaniu automatycznym
  /do szerokości/do wysokości/ z uwzględnieniem blokady skalowania.
 • 37089 TelView - Poprawiono eksport do XML elementu łuk.
 • 36842 TelView - Poprawiono mechanizmy przetwarzania schematu po zmianie parametrów konfiguracyjnych mapy OSM.
 • 36981 TelView - Poprawiono problem z odczytem serii danych wykresu f(x).
 • 36908 TelView - Poprawiono wydawanie zapytań o dane na wykresie f(t).
 • 37143 TelView - Poprawiono wyświetlanie parametrów elementu po podwójnym kliknięciu na pozycję listy elementów.
 • 36974 TelView - Poprawiono wyświetlanie progów sygnalizacji.
 • 36847 TelView - Przywrócono zapamiętywanie ustawień siatki schematu.
 • 36919 TelView - Uzupełniono import listy alarmów z pliku xml o profile rejestracji.
 • 37117 TelWin WebInterface - Poprawiono odtwarzanie schematu startowego.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.06.00

 • 35014 IEC60870-5-104Drv - Zaimplementowano nowy sterownik protokołu.
 • 34929 MBusDrv - Dodano obsługę logger-a w sterowniku ModBus (dane archiwalne).
 • 36356 SQLDrv - Umożliwiono przekazywanie parametrów opcjonalnych do zapytań SQL.
 • 30141 PTM - Dodano kolumny w definicji łączy oraz umożliwiono ich sortowanie.
 • 35934 PTM - Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny dla urządzenia COM w mechanizmie wysyłania wieloczęściowych SMSów.
 • 35748 PTM - Zoptymalizowano działanie interfejsu aplikacji przy dużej ilości łącz.
 • 36446 TelSrv - Umożliwiono scalanie plików danych archiwalnych do zbiorczych plików zip.
 • 35888 TelTase2 - Zaimplementowano moduł klienta i serwera protokołu Tase.2.
 • 36175 TelView - Dodano do menu kontekstowego przyciski Znajdź i Znajdź następne na liście alarmów.
 • 36027 TelView - Dodano opcję czyszczenia wyników wyszukiwania oraz obsługę klawisza "Enter" w panelu wyszukiwania.
 • 36179 TelView - Dodano opcję zwijania i rozwijania grup w menu kontekstowym oraz na wstążce dla listy alarmów.
 • 35497 TelView - Umożliwiono import danych pomiarowych z plików txt, csv, xml, xlsx, poprzez funkcję przycisku.
 • 29749 TelWin - Dodano mechanizm filtrowania i przekierowywania poszczególnych wpisów logu.
 • 35156 TelWin - Wprowadzono mechanizm umożliwiający wersjonowanie plików *.var i innych.
 • 36055 UsrMan - Umożliwiono ukrywanie zablokowanych użytkowników i grup użytkowników.
 • 36366 AlSrv - Poprawiono działanie zmiennych predefiniowanych SYS_DataWrite.
 • 35524 AlSrv - Poprawiono problem wysyłania wiadomości sms po reinicjacji modułu PTM.
 • 35720 AlSrv - Poprawiono wysyłanie wiadomości SMS poprzez moduł PTM.
 • 34828 AlSrv - Umożliwiono odczyt wartości źródłowej dla trybu pasywnego i mirror.
 • 35401 AlSrv - Wprowadzono dynamiczne zwiększanie wartości parametru RDA dla wartości bieżących przechowywanych w pliku z danymi lokalnymi.
 • 36031 GMSrv - Poprawiono możliwy problem przy zapytaniu o dane archiwalne.
 • 36141 MK - Rozwiązano możliwy problem z wysyłaniem komunikatu zapisującego i zwalniającego kolejkę logów w przypadku błędu wysłania.
 • 35473 PTM - Poprawiono problem zerowania licznika wysłanych wiadomości sms.
 • 30143 PTM - Zastąpiono mechanizm wyszukiwania mechanizmem filtrowania który po odfiltrowaniu pokazuje z głównym oknie tylko łącza pasujące do wzorca.
 • 35719 PTM - Zwiększono rozmiar identyfikatora dla dzielonych wiadomości SMS.
 • 36689 TelSrv - Korekta mechanizmu generującego podpowiedzi do wzorów.
 • 35758 TelSrv - Poprawiono inicjowanie raportów godzinowych w przypadku profilu zdefiniowanego dla wybranych godzin.
 • 36402 TelSrv - Poprawiono kopiowania zmiennych do/z Excela.
 • 36193 TelSrv - Poprawiono problem z wykonaniem kopii zapasowej pliku z danymi bieżącymi.
 • 36020 TelSrv - Poprawiono zaznaczanie obiektu nazwy w źródle w definicji katalogu pochodnego.
 • 35653 TelSrv - Przywrócono możliwość odczytu baz zmiennych utworzonych w starszych wersjach systemu.
 • 36355 TelSrv - Umożliwiono wykonywanie operacji na wartościach zdenormalizowanych (bardzo małe liczby zmiennoprzecinkowe).
 • 36292 TelSrv, AlSrv - Poprawiono problem braku zapisu stanu checkboxów w definicji uprawnień.
 • 35594 TelSrv, AlSrv - Poprawiono przetwarzanie pliku z danymi lokalnymi modułu w trybie MIRROR.
 • 36291 TelView - Poprawiono aktualizację tytułu okna po włączeniu trybu maksymalizacji okien.
 • 35977 TelView - Poprawiono błędne rysowanie wartości na wykresie po przesunięciu skali czasu do przodu.
 • 35515 TelView - Poprawiono domyślny zakres czasu dla raportów generowanych dynamicznie.
 • 36264 TelView - Poprawiono działanie mechanizmu modyfikowania wartości progu alarmu.
 • 36191 TelView - Poprawiono działanie przycisku "Znajdź następny" na wstążce dla listy edycji schematu.
 • 36085 TelView - Poprawiono funkcję przycisku: rejestracja użytkownika.
 • 35804 TelView - Poprawiono ikony podczas eksportu komponentu raport do PDF.
 • 36115 TelView - Poprawiono interpretację progów sygnalizacji.
 • 36308 TelView - Poprawiono kopiowanie tekstowe elementów listy alarmów.
 • 35543 TelView - Poprawiono mechanizm filtrowania na ekranie raportów.
 • 35676 TelView - Poprawiono mechanizm zamian dynamicznych dla schematów pochodnych.
 • 36275 TelView - Poprawiono możliwy błąd występujący przy zamykaniu aplikacji.
 • 35962 TelView - Poprawiono możliwy problem błędu aplikacji przy odświeżaniu okien.
 • 35774 TelView - Poprawiono możliwy problem z otwieraniem listy alarmów.
 • 35522 TelView - Poprawiono nadmiarowe zapisywanie sekcji konfiguracja w pliku TelNote.ini podczas zamknięcia TelView.
 • 36362 TelView - Poprawiono obsługę skrótów klawiaturowych w oknie edycji schematu pochodnego.
 • 36176 TelView - Poprawiono przekazywanie parametrów w dialogu edycji alarmu.
 • 36281 TelView - Poprawiono przesuwanie grup za pomocą myszki w edycji listy alarmów.
 • 36285 TelView - Poprawiono wykrywanie zmian przy edycji elementu na drzewie komponentów.
 • 36180 TelView - Poprawiono wyszukiwanie alarmu na liście gdy wyszukany element znajduje się w zwiniętej grupie.
 • 36157 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementu schematu Wykres f(x) zapisanego w wersji systemu TelWin SCADA 6.05 lub wcześniejszej.
 • 36266 TelView - Poprawiono wyświetlanie na pasku statusowym prawidłowego poziomu uprawnień po przerejestrowaniu na innego użytkownika.
 • 36190 TelView - Poprawiono wyświetlanie na schemacie pojedynczej daty jako zakresu przeglądania danych w przypadku, gdy data początkowa i końcowa będą identyczne.
 • 36748 TelView - Poprawiono wyświetlanie wartości na liście elementów.
 • 35595 TelView - Rozwiązano problem wywoływania okna komponentu przy aktywnym mechanizmie uruchamianym na wstążce "Okno -> Zawsze na wierzchu" oraz równoczesnym uwzględnianiu atrybutu komponentu "Zawsze na pierwszym planie".
 • 36214 TelView - Umożliwiono wywołanie okna logowania użytkownika w module uruchomionym z zerowym poziomem uprawnień.
 • 36178 TelView - Usunięto pokazanie gwiazdki na liście alarmów po wejściu w edycje nazwy grupy, gdy nie zmieniła się nazwa. Dodano możliwość cofnięcia zmiany nazwy grupy.
 • 36302 TelView - Wprowadzono zabezpieczenie przy ręcznym wypełnianiu ścieżki do pliku mapy.
 • 36248 TelView - Wyeliminowano możliwość otwarcia komponentu w trybie podglądu danych przez użytkownika, który nie spełnia wymaganego poziomu uprawnień.
 • 35889 TelView - Zabezpieczono dialog edycji siatki przed niedopuszczalną definicją parametrów.
 • 36070 TelView - Zoptymalizowano algorytm generowania pliku binarnego dla map OSM.
 • 35583 TelView - Zoptymalizowano proces przetwarzania pliku binarnego mapy OSM.
 • 36223 TelWin - Uzupełniono dokumentacje systemu względem instalacji i uruchomienia podsystemu TelWin WebInterface.
 • 36300 TelWin WebInterface - Poprawiono możliwość wyboru raportu pochodnego (plik *.shp) z drzewa Raporty oraz otwarcia raportu pochodnego za pomocą funkcji przycisku Otwarcie komponent.
 • 36309 TelWinWeb - Dodano przyciski << i >> do przesuwania zakresu na schemacie raportowym.
 • 36246 TelWinWeb - Poprawiono daty przekazywane do okna zmiany daty schematu.
 • 35513 TelWinWeb - Poprawiono odświeżanie danych bieżących w oknie raportu.
 • 36019 TelWinWeb - Poprawiono problem otwierania elementów ukrytych na drzewie komponentów.
 • 35873 TelWinWeb - Poprawiono przetwarzanie dynamicznie tworzonych komponentów przy użyciu funkcji przycisku Dynamiczny schemat/raport pochodny.
 • 36079 TelWinWeb - Poprawiono przetwarzanie dynamicznie tworzonych komponentów przy użyciu funkcji przycisku Dynamiczny schemat/raport pochodny.
 • 36022 TelWinWeb - Poprawiono uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o usługę katalogową Active Directory.
 • 27120 TelWinWeb - Wprowadzono informację o powiązaniu wersji podsystemu WebInterface z wersją systemu TelWin SCADA.
 • 36148 TelWinWS - Poprawiono mechanizm włączania/wyłączania zapisu do zmiennych monitorujących stan serwera.
 • 36171 TelWinWS - Poprawiono możliwy błąd autoryzacji użytkownika.
 • 35779 TelWinWS - Poprawiono możliwy problem pobierania listy zmiennych.