Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

TelWin SCADA TEL-STER | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe

21 marca 2016r. została opublikowana najnowsza wersja systemu TelWin SCADA 6.03.0. Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w funkcjonowaniu systemu oraz pobrania najnowszej wersji w sekcji Produkty -> TelWin SCADA.  

TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o. - co nowego?
 
Lista zmian wprowadzonych w najnowszej wersji:
 

System TelWin SCADA

  • Optymalizacja mechanizmu odpytywania domeny

W przypadku współpracy systemu z usługą katalogową Active Directory, każdy uruchomiony moduł będzie komunikował się z domeną poprzez niezależny wątek roboczy.

 • Parametry wywołania modułu

Dowolny moduł systemu można uruchomić z dodatkowym parametrem /?.  Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego, zawierającego listę dostępnych parametrów wywołania.

TelWin SCADA 6.03.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

Klient wizualizacji TelView

 • Standaryzacja nazw

W aktualnej wersji modułu ustandaryzowano nazewnictwo dotyczące wykresów, elementów biblioteki, zbiorów graficznych i dźwięków. Nazwa Trend została zamieniona na Wykres f(t). Zmianie uległy nazwy drzew konfiguracyjnych komponentów oraz nazwy sekcji konfiguracyjnych w pliku TelView.ini. Nazwa Elementy biblioteki została skrócona do Biblioteka, sformułowanie Zbiory graficzne zastąpiono słowem Rysunki , a Dźwięki zamieniono na Multimedia . Sekcja konfiguracyjna [Dzwieki] została przemianowana na [Multimedia] , a [Zbiory graficzne] na [Rysunki] .

TelWin SCADA 6.03.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

UWAGA !!!

W przypadku zapisania ustawień konfiguracyjnych do nowych sekcji NIE nastąpi automatyczne usunięcie poprzednich. Celem takiego działania jest zachowanie kompatybilności wstecznej w przypadku korzystania z jednego pliku konfiguracyjnego TelView.ini przez moduły pochodzące z różnych wersji systemu.

Zapis ustawień nastąpi wyłącznie do nowych sekcji konfiguracyjnych. W celu zmodyfikowania ich poprzednich wersji należy uruchomić moduł z wcześniejszej wersji systemu lub bezpośrednio skorygować plik TelView.ini.

 • Automatyczne zamykanie okien komunikatów

W pliku konfiguracyjnym TelView.ini wprowadzono nowe ustawienie:

Automatyczne zamkniecie okna komunikatu=0

Parametr określa liczbę sekund, po których upływie nastąpi automatyczne zamknięcie okna komunikatu wywołanego przez moduł. Domyślna wartość 0 oznacza wyłączenie mechanizmu monitorowania okien dialogowych zawierających komunikaty.

Wprowadzenie w parametrze wartości -1 spowoduje, iż okna komunikatów (wyłącznie typu informacja lub ostrzeżenie) nie będą wyświetlane w module. Okna dotyczące błędów ignorują ten parametr, gdyż muszą być zawsze wywołane na ekranie i potwierdzone przez użytkownika.

Użytkownik, posiadający poziom uprawnień pozwalający na modyfikowanie konfiguracji, będzie mógł zablokować konkretną treść komunikatu przed ponownym wywoływaniem, po zaznaczeniu opcji „Nie pokazuj tego komunikatu". Wszystkie blokady zostaną usunięte po wyłączeniu modułu lub wyrejestrowaniu użytkownika. W oknach dialogowych dotyczących błędów taka opcja nie zostanie wyświetlona.

TelWin SCADA 6.03.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Nowa kontrolka w panelu powiadomień Alarmy/Zdarzenia

W panelu powiadomień Alarmy/Zdarzenia wprowadzono nową kontrolkę  prezentującą listę zdarzeń.

TelWin SCADA 6.03.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Nowe drzewo komponentów - Wykresy f(t)

Okno wykresu f(t) pozwala na jego zapisanie do zewnętrznego pliku. Pliki   takie mogą być dodane do odrębnego drzewa konfiguracyjnego, a następnie otwierane w taki sam sposób jak pozostałe komponenty wykorzystywane w module.

 • Mechanizm odtwarzania plików multimedialnych

Nowy mechanizm wykorzystuje technologię DirectShow, pozwalającą na obsługę strumieni wideo i audio większości popularnych formatów multimedialnych.

Drzewo konfiguracyjne Multimedia pozwala na dołączanie do modułu plików dźwiękowych oraz audiowizualnych. Skonfigurowane w ten sposób elementy mogą być dalej odtwarzane za pomocą przycisku umieszczonego na schemacie lub listy alarmów.

TelWin SCADA 6.03.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Funkcja przycisku - Okno odtwarzacza multimedialnego

Funkcja umożliwia otwarcie nowego okna z widokiem, prezentującym plik multimedialny (audio i/lub wideo). Szczegółowy opis został umieszczony w dokumentacji modułu, w podpunkcie Funkcja przycisku - Okno odtwarzacza multimedialnego.

TelWin SCADA 6.03.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Otwieranie/zamykanie okna wykresu f(t) przy użyciu funkcji przycisku

Funkcje przycisku: Otwórz komponent, Zamknij komponent pozwalają na wybranie elementu zdefiniowanego w drzewie komponentów Wykresy f(t). Wywołanie przycisku w trybie podglądu danych, spowoduje otwarcie
(lub zamknięcie) okna wykresu f(t).

TelWin SCADA 6.03.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Wydruk dowolnego schematu za pomocą funkcji przycisku

Funkcja przycisku Wydruk schematu umożliwia zdefiniowanie dowolnego schematu, który zostanie otwarty „w trybie cichym” (komponent nie będzie widoczny dla użytkownika), następnie wysłany do druku, a na końcu zamknięty.

TelWin SCADA 6.03.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Formatowanie wartości w elemencie Pomiar

W elemencie Pomiar wprowadzono cztery typy formatowania dla wyświetlanych wartości: automatyczny, tekstowy, liczbowy oraz data i czas . Szczegółowe informacje wraz z przykładami zostały przedstawione w dokumentacji modułu, w podpunkcie Pomiar - Wartość .

 • Rozwijanie/zwijanie akapitu w elementach Pomiar i Tekst

Elementy: Tekst oraz Pomiar mogą być definiowane na schemacie jako obszary prezentacji danych (akapit). W trybie podglądu danych schematu dynamicznie wyświetlana wartość pomiarowa lub tekst wykorzystywany w mechanizmach pochodnych, może nie zmieścić się w regionie, który został przeznaczony do prezentacji. W takim przypadku na schemacie zostanie wyświetlona ikona plusa, pozwalająca na tymczasowe rozwinięcie ukrytego fragmentu.

 • Wyrównywanie elementów schematu

Po zaznaczeniu co najmniej dwóch elementów schematu na wstążce zostanie wyświetlona dodatkowa grupa poleceń Wyrównanie. Dostępne wówczas będą następujące operacje: wyrównanie położenia, rozmieszczenie na wybranej przestrzeni, dopasowanie rozmiaru. Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacji modułu, w podpunkcie Wyrównywanie elementów schematu .

TelWin SCADA 6.03.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Przekazywanie daty schematu/raportu do dynamicznie tworzonego raportu

Analogicznie do mechanizmu przekazywania daty schematu/raportu, do otwieranego okna wykresu f(t), wprowadzona została nowa funkcjonalność pozwalająca na przekazywanie daty do otwieranego okna raportu. W celu jego aktywowania należy w trybie edycji raportu zaznaczyć opcję Przekaż datę schematu i tryb przeglądania. Menu kontekstowe dla dynamicznie generowanych raportów zostało rozszerzone o opcję Wybór parametrów.

 • Mechanizm tworzenia raportów pochodnych

Tworząc schemat pochodny lub korzystając z funkcji przycisku dynamiczny schemat/raport pochodny istnieje obecnie możliwość wskazania raportu  jako komponentu bazowego.

TelWin SCADA 6.03.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Wykres f(t) - wybór początku układu rysowania

W parametrach źródła danych elementu Wykres f(t) dodano nową grupę wyboru Początek układu rysowania. Domyślna wartość 0 oznacza (np. dla wykresów z wypełnieniem lub typu słupkowego) rysowanie wartości dodatnich od zera w górę, a ujemnych - w dół. Pozostałe opcje pozwalają na ustalenie poziomu rozpoczęcia rysowania od dolnej lub górnej krawędzi obszaru prezentującego przebiegi.

TelWin SCADA 6.03.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Przerwanie pobierania danych w oknie wykresu f(t)

W oknie wykresu f(t) istnieje możliwość przerwania procesu pobierania danych za pomocą klawisza Escape.

 • Parametry wydruku elementu biblioteki

Okno z właściwościami elementu biblioteki zostało rozbudowane o grupę parametrów umożliwiających skonfigurowanie jego wydruku.

TelWin SCADA 6.03.0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 

Moduł skryptów ProcWin

 • Diagnostyka połączeń z serwerami FTP i HTTP

Nowe słowa kluczowe FTP_INIT, FTP_RESULT, HTTP_INIT, HTTP_RESULT pozwalają na monitorowanie połączeń z serwerami FTP lub HTTP. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w dokumentacji modułu.

Serwer systemu TelSrv

 • Katalogi pochodne - kopiowanie parametrów poprzez schowek Windows
 • Kopiowanie i wklejanie definicji obiektu dla źródła
 • Informacje o błędach w obsłudze klucza sprzętowego HASP

Serwer OPCHDASrv

 • Serwer eksportu danych według standardu OPC HDA

Serwer TXTSrv

 • Nowy parametr konfiguracyjny Separator liczbowy

Sterownik SRTP

 • Sterownik dla urządzeń Ge-Fanuc (SRTP/SNP)

Sterownik FINS

 • Sterownik dla urządzeń Omron (FINS)

Podsystem MK

 • Pole umożliwiające zdefiniowanie opisu

Moduł Starter

 • Synchronizacja ścieżek na liście aplikacji