English version will be soon...

Folder produktowy TelWin SCADAFolder produktowy TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Karta katalogowa TelWin SCADAKarta katalogowa TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Karta katalogowa TelWin SCADA (format broszury|druk dwustronny)Karta katalogowa (format broszury) TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o.

TEL-STER | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemysloweSystem TelWin SCADA jest nowoczesnym pakietem oprogramowania z grupy SCADA (ang. Supervisory, Control And Data Aquisition). Umożliwia kontrolę oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesami, alarmowanie, archiwizację danych oraz raportowanie. Dzięki wykorzystaniu środowiska Windows jest Łatwy w obsłudze. System nie ogranicza w żaden sposób (w pełnej wersji) wielkości kontrolowanych obiektów. System ma charakter rozproszony tzn. poszczególne funkcje są realizowane przez pracujące równolegle moduły. Moduły te mogą być zainstalowane na różnych stacjach roboczych pracujących w ramach lokalnej sieci komputerowej. Możliwe jest również zainstalowanie wielu modułów na jednej stacji. Dzięki wbudowaniu narządzi do rozbudowy sposobu prezentacji i sterowania nadzorowanym procesem, istnieje możliwość samodzielnej rozbudowy aplikacji systemu TelWin przez użytkownika końcowego.

Najważniejsze cechy systemu

 • architektura typu klient-serwer,
 • rozproszony (modułowy) charakter - poszczególne funkcje systemu realizowane przez pracujące równolegle moduły,
 • elastyczny - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa, z dostosowaniem wykorzystywanych modułów do indywidualnych potrzeb użytkownika,
 • skalowalny - z możliwością rozbudowy w każdym momencie o kolejne moduły,
 • otwarty – z możliwością rozszerzenia funkcjonalności za pomocą wbudowanego modułu skryptów (ProcWin) lub przez programistów na indywidualne życzenie klienta,
 • Łatwość obsługi (środowisko Windows),
 • program i dokumentacja w całości w języku polskim,
 • dostępna wersja w języku angielskim, na indywidualne zlecenie inne języki,
 • serwis 24h w języku polskim,
 • oferowany szeroki zakres szkoleń (potwierdzanych certyfikatem),
 • współpraca z bazami danych MS SQL i Oracle,
 • brak podziału na wersję runtime i deweloperską – narzędzia do przygotowania aplikacji wbudowane w system,
 • rozbudowane możliwości komunikacyjne pozwalające na tworzenie instalacji rozproszonych w ramach sieci LAN lub WAN,
 • obsługa szerokiej gamy łączy komunikacyjnych do łączności z urządzeniami obiektowymi (łącza szeregowe bezpośrednie, linie komutowane, GSM/GPRS, łącza radiowe, UDP/TCP, LAN, WAN),
 • komunikacja z większością urządzeń dostępnych na rynku (aktualna lista dostępna w Cenniku),
 • możliwość implementacji nowego protokołu komunikacyjnego w oparciu o dostarczoną dokumentację,
 • możliwość pobierania i udostępniania danych do systemów zewnętrznych (aktualna lista dostępna w Cenniku),
 • możliwość współpracy z systemami ERP (SAP),
 • dostęp do danych z poziomu dowolnej przeglądarki WWW (WebInterface),
 • możliwość przeglądania na urządzeniach mobilnych,
 • możliwość pracy w systemie „gorącej rezerwy” (BackMgr),
 • możliwość pracy w układzie klastra niezawodnościowego Windows,
 • możliwość współpracy z urządzeniami typu DataDiode gwarantującymi najwyższy poziom bezpieczeństwa (separacja sieci),
 • możliwość udostępniania danych do układów symulacyjnych – w ofercie m.in. komponent integrujący z pakietem do obliczeń statystycznych R, pakiet TelSimone do integracji z systemem SIMONE firmy LIWACOM, pakiet TelPrognose oparty na sieciach neuronowych do prognozowania wielkości poboru mediów,
 • moduły specjalne (aktualna lista dostępna w Cenniku),
 • wbudowane narzędzia do archiwizacji i raportowania danych,
 • archiwizacja ze stałym kwantem czasowym oraz rejestracja zmian wartości,
 • archiwizacja z okresem poniżej 1s,
 • możliwość tworzenia profili raportowych godzinowych, dobowych, miesięcznych i okresowych,
 • mechanizmy Łatwego tworzenia kolejnych obiektów na podstawie już istniejących,
 • możliwość obsługi komunikatów głosowych do zapowiedzi przekroczenia stanów alarmowych,
 • możliwość przesyłania SMS lub e-maili do zapowiedzi przekroczenia stanów alarmowych,
 • komunikaty dźwiękowe,
 • rozbudowany edytor graficzny do tworzenia schematów i raportów z możliwością wykorzystania zewnętrznych formatów graficznych,
 • praca w grafice wektorowej,
 • bogaty zbiór bibliotek graficznych,
 • możliwość wykorzystania podkładów map cyfrowych OpenStreetMap (www.openstreetmap.org),
 • możliwość skalowania i dopasowywania schematów i raportów do różnych rozdzielczości ekranu,
 • nowoczesne metody kontroli dostępu.

Architektura systemu

System TelWin SCADA został zaprojektowany zgodnie z modelem klient-serwer. Każdy z modułów systemu TelWin SCADA może pełnić jedną lub dwie podstawowe funkcje:

 • serwera danych,
 • użytkownika danych - klienta.

Zadaniem modułu realizującego funkcje serwera jest udostępnianie danych uzyskanych bezpośrednio z urządzeń pomiarowych lub odpowiednio przetworzonych, innym modułom pełniącym funkcje klienta. Przykładem modułu realizującego funkcje serwera jest program obsługujący komunikację z urządzeniem pomiarowym (np. sterownikiem PLC). Przykładem modułu realizującego funkcje klienta jest program odpowiedzialny za prezentacje danych bezpośrednio operatorowi. Dopuszczalne jest również łączenie obydwu podstawowych funkcji (serwera i klienta) w jednym module. Przykładem może być program TELSRV systemu TelWin SCADA. W stosunku do modułów komunikacyjnych odpowiedzialnych bezpośrednio za łączność z urządzeniami obiektowymi pełni funkcje klienta (pobiera dane), natomiast w stosunku do modułów prezentujących dane pełni funkcje serwera danych (udostępnia dane).

W zależności od konfiguracji podsystemu komunikacyjnego MK można wyróżnić dwie podstawowe konfiguracje systemu TelWin SCADA:

 • konfigurację jednostanowiskową
 • konfigurację wielostanowiskową.

Konfiguracja jednostanowiskowa pozwala na korzystanie z systemu TelWin SCADA na pojedynczej stacji roboczej bez korzystania z sieci lokalnej. Wszystkie moduły systemu TelWin SCADA muszą pracować jednocześnie na jednym komputerze.

Rys. 1. Przykładowa konfiguracja jednostanowiskowa systemu TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o.
Rys. 1: Przykładowa konfiguracja jednostanowiskowa systemu TelWin SCADA

W przypadku konfiguracji wielostanowiskowej istnieje możliwość zbudowania, z wykorzystaniem sieci lokalnej, systemu rozproszonego, który może składać się z wielu serwerów systemu TelWin oraz z wielu stanowisk wykorzystywanych do wizualizacji nadzorowanego procesu. W takiej konfiguracji poszczególne moduły pracują na różnych stacjach roboczych, gdzie każda stacja jest wyposażona w moduł komunikacyjny (MK) komunikujący się z innymi MK za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej.
Moduły komunikacyjne MK ukrywają typ sieci lokalnej stosowanej do połączenia poszczególnych stacji. Obecnie dostępna jest implementacja modułu komunikacyjnego MK wykorzystująca protokoły TCP/IPv4.

Rys. 2. Przykładowa konfiguracja wielostanowiskowa systemu TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 2: Przykładowa konfiguracja wielostanowiskowa systemu

Elementy systemu

W ramach systemu TelWin SCADA można wyróżnić następujące programy:

 • serwer systemu - TelSrv,
 • serwer alarmów - AlSrv,
 • moduł skryptów - ProcWin,
 • moduły wizualizacji - TelView,
 • podsystem komunikacyjny MK,
 • podsystem komunikacyjny PTM,
 • moduły komunikacyjne umożliwiające komunikację z urządzeniami obiektowymi,
 • moduły serwerów protokołów umożliwiające udostępnianie danych,
 • moduł udostępniania danych poprzez przeglądarkę WWW – WebInterface.

Rys. 3: Elementy systemu TelWin SCADA

Rys. 3: Elementy systemu TelWin SCADA

Program TELSRV jest serwerem systemu TelWin SCADA odpowiedzialnym za pobieranie danych z modułów sterowników, przygotowywanie raportów godzinowych i dobowych oraz archiwizację danych bieżących. Sposób pracy serwera TELSRV definiuje tzw. lista zmiennych opisująca wszystkie parametry nadzorowanego procesu przemysłowego.

Rys. 4: Program TELSRV - przykładowa zawartość okna z list? zmiennych

Rys. 4: Program TELSRV - przykładowa zawartość okna z listą zmiennych

Program ALSRV jest serwerem alarmów systemu TelWin SCADA odpowiedzialnym za monitorowanie wartości parametrów i generowania odpowiednich sygnałów alarmowych.Program TelView służy do prezentacji danych oferowanych przez serwery systemu TelWin SCADA. Podstawowym elementem, służącym do prezentacji danych pochodzących z serwera jest tzw. schemat. Dane mogą być prezentowane zarówno w postaci numerycznej jak również z wykorzystaniem elementów graficznych takich jak np. słupek, wskaźnik analogowy. Dane rejestrowane prezentowane są w postaci wykresów, które mogą obejmować dowolny odcinek czasu. Możliwe jest również utworzenie biblioteki symboli do prezentacji danych sygnalizacyjnych np. stanów zasuw, pracy pomp. Elementy biblioteki mogą być wyświetlane jako statyczne rysunki jak również w postaci animowanych sekwencji prezentujących pracę urządzenia. Istnieje również możliwość wykorzystania funkcji multimedialnych komputera przez łączenie sekwencji dźwiękowych z określonymi wartościami pomiarów. Dzięki temu komputer może w sytuacjach awaryjnych przekazać dyspozytorowi np. komunikat słowny.

TelView | Wizualizacja | TEL-STER | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe

Rys. 5: Program TELVIEW - przykładowe schematy wraz z listą alarmów.

Podsystem komunikacyjny MK umożliwia realizację komunikacji między poszczególnymi elementami systemu TelWin SCADA (np. między serwerem systemu, a modułem wizualizacji i modułami sterowników). Udostępnia on elementom systemu TelWin SCADA funkcje nawiązywania połączeń i wiarygodnego przesyłania komunikatów, bez powielania i utraty informacji. Architektura podsystemu pozwala na realizację tych usług zarówno w ramach jednego komputera jak i w przypadku wykorzystania sieci komputerowej, zapewniając możliwość rozproszenia poszczególnych składników systemu TelWin SCADA na wielu komputerach (zapewnia to odpowiednią skalowalność systemu, jak i jego wielodostępność). Aktualnie dostępne są następujące implementacje podsystemu MK:

 • wersja LOCAL udostępniająca usługi MK tylko w ramach jednego komputera,
 • wersja IPX/SPX udostępniająca usługi MK poprzez protokoły IPX/SPX,
 • wersja TCP/IP udostępniająca usługi MK poprzez protokoły TCP/IP.

Niezależnie od sposobu implementacji usług MK, dla modułów systemu TelWin SCADA są one identyczne. Dzięki temu elementy systemu TelWin SCADA korzystające z podsystemu MK są nieświadome za pomocą jakiego protokołu się ze sobą komunikują i gdzie fizycznie są uruchomione. Tak więc rozproszenie składników systemu lub przeniesienie niektórych na inny komputer może, co najwyżej, wymagać modyfikacji konfiguracji podsystemu MK. Podsystem komunikacyjny PTM umożliwia realizację komunikacji między systemem TelWin SCADA, a pozostałymi elementami systemów telemetrycznych, w szczególności ze sterownikami stacji obiektowych, jak i innymi systemami telemetrii. Udostępnia on innym modułom systemu TelWin SCADA funkcje przesyłania komunikatów poprzez różne media transmisyjne. Podsystem umożliwia asynchroniczną transmisję komunikatów poprzez standardowe styki RS232 komputera klasy PC, dodatkowe wieloportowe karty ze stykami RS232. Dodatkowo możliwe jest przesyłanie komunikatów w sieci lokalnej w pakietach IPX lub UDP. Dla standardowych styków RS poza transmisją linią trójprzewodową dostępna jest transmisja z wykorzystaniem modemu, z możliwością nawiązywania połączenia komutowanego.Kolejna grupa programów wchodzących w skład systemu TelWin SCADA moduły realizujące komunikację za pomocą odpowiedniego protokołu z urządzeniami obiektowymi. Obecnie dostępne są implementacje następujących protokołów komunikacyjnych:

 • Allen-Bradley (Data Highway Plus - half i full duplex),
 • Advantech Adam serii 4000,
 • BM (przelicznik Benchmark I),
 • stacyjki obiektowe BMS,
 • Gaz-Modem (elektorniczne gazomierze z korektorem),
 • Gaz-Modem II (elektorniczne gazomierze z korektorem),
 • Stacyjki IGNIG,
 • KBUS,
 • ModBus (sterowniki PLC Modicon firmy AEG),
 • MIC (Waga Microrol - Yernaux Pesage),
 • MSP (stacje pomiarowe produkcji WOZG Poznań),
 • PT-2 (komunikacja ze stacjami dyspozytorskimi TELAS),
 • SAP (protokół sygnalizacji pożarowej),
 • SBUS (sterowniki PLC serii PCD2, PCD4, PCD6 firmy SAIA),
 • SOV (Przelicznik Superflow),
 • WDPF (System Westinghouse).
 • Dane z urządzeń obiektowych lub innych systemów SCADA mogą być przekazywane do systemu TelWin SCADA również poprzez interfejsy DDE oraz OPC.

System TelWin SCADA zawiera również zestaw modułów komunikacyjnych umożliwiających udostępnianie danych gromadzonych w ramach systemu TelWin SCADA poprzez wybrany protokół komunikacyjny. Obecnie dostępne są implementacje następujących protokołów komunikacyjnych:

 • SBUSSRV - protokół SBUS,
 • MBUSSRV - protokół ModBus,
 • GMSRV - protokół Gaz-Modem (emulacja przeliczników gazu),
 • PT2SRV - protokół PT-2,
 • TGSRV - protokół IEC 870-5,
 • MBSYN - serwer tablicy synoptycznej,
 • TKDGSRV - eksport danych przez pliki tekstowe,
 • ODBCSRV - eksport danych do baz danych z interfejsem ODBC,
 • DDESRV - eksport danych prze interfejs DDE.

W oparciu o dostarczoną dokumentację istnieje możliwość implementacji dowolnego protokołu poprzez który dane będą dostarczane do systemu TelWin SCADA lub wysyłane do innego systemu lub urządzenia obiektowego.

 Wspomniane moduły komunikacyjne współpracują z dowolnymi typami modemów i łączy komunikacyjnych. Obsługiwana jest zarówno komunikacja z wykorzystaniem łączy stałych, łączy radiowych lub łączy komutowanych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu usług oferowanych przez podsystem komunikacyjny PTM. Dane z systemu TelWin SCADA mogą być również udostępniane do innych systemów poprzez interfejsy DDE,ODBC oraz OPC.

Pełna lista aktualnie dostępnych modułów znajduje się w Cenniku.